به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آمار بازدید کنندگان

آئین نامه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر


آئین نامه 

جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

 آئین نامه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

ماده 1: اهداف و سیاست ها

دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در راستای اهداف و سیاست های کلان فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران و ایجاد بستر مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت های هنری و انتقال هنرمندان ، ارج نهادن به هنر معنوی و دینی ، معرفی و تعالی ارزشهای والای هنرایرانی و اسلامی ، ایجاد زمینه مناسب جهت ارتباط میان هنرمندان معاصر ایران و جهان و تأکید بر ارزشهای هنر متعهد انقلاب اسلامی ، هر ساله اقدام به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر می نماید.

ماده 2: تعریف جشنواره

این جشنواره به رشته های تخصصی هنرهای تجسمی شامل : نقاشی ، گرافیک ، مجسمه سازی ، تصویرسازی ، عکاسی ، کاریکاتور ، نگارگری ، سفال و سرامیک ، خوشنویسی و گرایشان جدید هنرهای تجسمی اختصاص دارد که در قالب موضوعات بر اساس اهداف و سیاست ها به صورت رقابتی در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود.

          تبصره (1): شورای سیاستگذاری هر دوره می تواند نسبت به برگزاری تعداد رشته های تخصصی هنرهای تجسمی و زیرمجموعه آنها برای حضور یا عدم حضور تصمیم گیری نماید.

           تبصره (2): شورای سیاستگذاری هر دوره می تواند از رشته های هنرهای سنتی و ملی مانند خوشنویسی ، نگارگری ، سفالگری ، تذهیب و ... نسبت به صلاحدید دعوت به عمل آورد.

ماده 3: ارکان اجرائی جشنواره

الف – رئیس شورای سیاستگذاری (معاون امور هنری)

ب-دبیر شورای سیاستگذاری(مدیرکل تجسمی)

ج- شورای سیاستگذاری

د- دبیر جشنواره

ه- هیئت انتخاب و داوران

و – مدیر اجرائی

ماده 4: وظائف رئیس شورای سیاستگذاری

ریاست شورای سیاستگذاری به عهده معاون امور هنری می باشد و وظیفه وی نظارت بر حسن انجام برگزاری ، انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری ، دبیر جشنواره و صدور احکام ایشان است.

ماده 5: تعداد ، ترکیب و وظائف شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری جشنواره متشکل از 7 نفر از هنرمندان و صاحبنظران هنرهای تجسمی کشور در رشته های ذکر شده و معاون امور هنری به عنوان رئیس شورا مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی به عنوان دبیر شورا می‌باشد.

وظائف شورای سیاستگذاری عبارت است از :

الف- ارائه مشاوره و عند الزوم پیشنهاد طرح رئیس شورا در خصوص معرفی و تعیین دبیر جشنواره

ب- تعیین بخش ها و برنامه های اصلی وجنبی جشنواره

ج- تهیه متن فراخوان وارائه به دبیر خانه

د- انتخاب اعضای هیئت انتخاب و داوری و معرفی به رئیس شورا جهت صدور حکم

ه – تهیه و تنظیم مقررات و شرایط بخش های جشنواره

تبصره (3): در صورت لزوم شورای سیاستگذاری می تواند از حضور کارشناسان و صاحبنظران جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

ماده 6: دبیر جشنواره

دبیر جشنواره بنا به پیشنهاد مدیرکل مرکز تجسمی ،توسط رئیس شورای سیاستگذاری  منصوب و معرفی می شود و وظیفه وی مدیریت و هدایت کلیه امور عمومی ، هنری و اجرائی جشنواره و انتخاب مدیر تبلیغات هنری و سخنگوی جشنواره  وپیشنهاد دبیران رشته های مختلف هنر تجسمی می باشد.

تبصره (4): کلیه اطلاعات ، اخبار ، مواضع و برنامه های جشنواره در جلسات مشترک رئیس شورای سیاستگذاری ، دبیر جشنواره ، مدیر اجرایی و سخنگوی جشنواره معین و رسانه ای خواهد شد.

ماده 7: هیئت داوری و انتخاب

هیئت انتخاب داوری که توسط شورای سیاستگذاری معرفی می‌شوند و توسط مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی منصوب می گردند، وظیفه بررسی ، انتخاب اولیه ، داوری نهائی و معرفی نفرات برگزیده را به عهده دارد.

تبصره (5): در صورت برگزاری جشنواره بین المللی ، هیئت داوری ترکیبی از داوران خارجی و داخلی خواهد بود.

تبصره (6): تعیین تعداد و نوع ترکیب هیئت داوران و انتخاب بنا به تشخیص شورای سیاستگذاری خواهد بود.

ماده 8: مدیر اجرائی

مدیر اجرائی از سوی دبیر جشنواره انتخاب و توسط دبیر شورای سیاستگذاری و مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی منصوب می شود و انجام کلیه امور اجرائی و خدمات نمایشگاه و اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری و  هیئت داوران جشنواره ، موارد ارجاعی از سوی دبیر جشنواره ، انجام امور اداری جشنواره توسط دبیرخانه جشنواره و اجرای مفاد آئین نامه ها را به عهده دارد.

ماده 9: دبیر خانه دائمی جشنواره

   دبیر خانه دائمی جشنواره زیرمجموعه دفتر امور هنرهای تجسمی قراردارد ووظیفه آن اجرای کلیه موارد دبیرخانه ای شامل: ارسال مراسلات ؛ تهیه صورتحساب  شورای سیاستگذاری و هیئت داوران ، استخراج و طبقه بندی اطلاعات ، دریافت و نگهداری آثار ، عودت آثار ، رایانه ای کردن کلیه اطلاعات جشنواره ، تهیه و تولید کلیه آثار چاپی مانند کاتالوگ ، بروشور ، کتاب ، عکس فیلم و اسلاید ، تهیه کلیه اوراق اداری مورد نیاز ، بایگانی اطلاعات و هماهنگی با سایر واحدها ، اجرای موارد ارجاعی از سوی مدیر اجرائی ، ارتباط با هنرمندان و مراکز هنری جهت ارسال ودریافت اطلاعات لازم و ... را عهده دار خواهد بود.

ماده 10 : زمان و مکان برگزاری جشنواره

جشنواره به صورت سالانه در بهمن ماه هر سال در فضاهای مناسب هنری و فرهنگی کشور متناسب با کمیت و کیفیت جشنواره و بنا بر تشخیص شورای سیاستگذاری برگزار می شود.

ماده 11: موارد پیش بینی نشده

موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه توسط شورای سیاستگذاری در هر دوره تصمیم گیری خواهد شد.

این آئین نامه در 11 ماده و 6 تبصره در تاریخ 12/12/91 به تصویب رسید.