آمار بازدید کنندگان

 

نشست برگزارکنندگان جشنواره تجسمی فجر و مدیران گالری ها

نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری

نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری  

نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری
نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری
نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری
نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری
نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری
نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری 

نشست برگزارکننده گان جشنواره فجر ومدیران گالری 

نشست برگزارکنندگان جشنواره تجسمی فجر و مدیران گالری ها

شست مدیران نگارخانه‌ها با مدیرکل هنرهای تجسمی 

نشست مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی با گالری‌داران

شست مدیران نگارخانه‌ها با مدیرکل هنرهای تجسمی 

نشست مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی با گالری‌داران

شست مدیران نگارخانه‌ها با مدیرکل هنرهای تجسمی 

نشست مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی با گالری‌داران

شست مدیران نگارخانه‌ها با مدیرکل هنرهای تجسمی 

نشست مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی با گالری‌داران

مدیرکل هنرهای تجسمی 


مدیر کل هنرهای تجسمی روز گذشته به تماشای آثار هنری سه نگارخانه گلستان، ایده و هنر ایران 

تماشای آثار هنری سه نگارخانه گلستان، ایده و هنر ایران توسط مدیر کل هنرهای تجسمی
مدیر کل هنرهای تجسمی روز گذشته به تماشای آثار هنری سه نگارخانه گلستان، ایده و هنر ایران 

تماشای آثار هنری سه نگارخانه گلستان، ایده و هنر ایران توسط مدیر کل هنرهای تجسمی
مدیر کل هنرهای تجسمی روز گذشته به تماشای آثار هنری سه نگارخانه گلستان، ایده و هنر ایران 

تماشای آثار هنری سه نگارخانه گلستان، ایده و هنر ایران توسط مدیر کل هنرهای تجسمی
بازدید مدیرکل هنرهای تجسمی از روند انتخاب آثار جشنواره تجسمی جوانان 

بازدید مدیرکل هنرهای تجسمی از روند انتخاب آثار جشنواره تجسمی جوانان

هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک

دیدار مدیرکل هنرهای تجسمی با هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک


بیست و پنجمین جشنواره تجسمی جوانان 


بیست و پنجمین جشنواره تجسمی جوانان 


دیدار مدیرکل هنرهای تجسمی با اعضای شورای عالی انجمن خوشنویسان ا 

دیدار مدیرکل هنرهای تجسمی با اعضای شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران


mzafari-mollanorozi 

ماسم تودیع و معارفه مدیر کل هنر های تجسمی
mozafari todih

 اختتامیه جشنواره کاریکاتور 6    شورای سیاستگزاری فجر 1  
 اختتامیه دهمین جشنواره کاریکاتور    شورای سیاستگزاری 6 جشنواره بین المللی  تجسمی فجر  

 

نمایشگاه کاریکاتور خرافه 6    نمایشگاه کاریکاتور چهره ها 1  
 دهمین دوسالانه کاریکاتور بخش خرافه                      دهمین دوسالانه کاریکاتور بخش چهره ها                      

 

نمایشگاه کاریکاتور بخش آزاد  6     نمایشگاه کاریکاتور بخش گربه ایرانی 10  
       دهمین دوسالانه کاریکاتور بخش آزاد                        دهمین دوسالانه کاریکاتور بخش گربه ایرانی           

 

نمایشگاه کاریکاتور بخش کمیک  6       
       دهمین دوسالانه کاریکاتور بخش کمیک